Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Diamond Flavours BV

 

Artikel 1: Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met en opdrachten aan Diamond Flavours BV, ingeschreven in de kamer van koophandel met het nummer 59160462 gevestigd te Venray. tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Door het plaatsen van een bestelling geeft de bestellende partij aan de inhoud van deze voorwaarden te kennen en te hebben gelezen en daarmee akkoord te gaan.

 

Artikel 2: Aanbod en levering

Het aanbod op diamondflavours.nl van Diamond Flavours BV is zo nauwkeurig mogelijk omschreven op haar website. De beschrijving is voldoende gedetailleerd zodat de afnemer de te verkopen producten goed kan beoordelen. Eventueel op de website gebruikte afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kleine afwijkingen van het getoonde product kunnen evenwel voorkomen. Indien er sprake is van kennelijke vergissingen en/of kennelijke fouten dan is Diamond Flavours in dat geval niet aan het aanbod gebonden. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

 

Artikel 3: Prijzen

De prijzen zoals vermeld op de website www.diamondflavours.eu zijn de prijzen die Diamond Flavours BV hanteert. Gedurende de duur van het aanbod zoals vermeld op de website worden de prijzen van de te leveren producten niet verhoogd. Dit is slechts anders indien dit uit wettelijke voorschriften, zoals verhoging van de omzetbelasting, voortvloeit. Alle prijzen op de website zijn geplaatst onder voorbehoud van druk- en zetfouten. De prijzen zijn in euro’s tenzij anders vermeld, exclusief 21% omzetbelasting.

 

Artikel 4: Betaling

Betaling dient in beginsel vooraf te geschieden op de wijze zoals vermeld op de website. Na bestelling dient de betaling binnen 5 dagen te zijn overgeschreven op de bankrekening van Diamond Flavours BV. Na betaling worden de bestelde artikelen verzonden. Indien binnen 10 dagen geen betaling heeft plaatsgevonden vervalt de bestelling.

Indien is overeengekomen dat betaling op van het bovenstaande afwijkende wijze na verzending van een factuur plaatsvindt  en binnen de gestelde termijn geen betaling heeft plaatsgevonden dan heeft Diamond Flavours BV het recht het factuurbedrag per aanmaning te verhogen met administratiekosten ter hoogte van € 25,00 en is de opdrachtgever zonder nadere aanzegging of ingebreke stelling de wettelijke rente verschuldigd over het factuurbedrag. Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke 15% van de verschuldigde hoofdsom bedragen. 

  

Artikel 5: Garantie

Diamond Flavours BV garandeert dat de producten voldoen aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. De afnemer dient de producten bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat het product incompleet dan wel ondeugdelijk is dan dient de afnemer dit per omgaande schriftelijk danwel per e-mail te melden aan Diamond Flavours BV. Terugzending dient te geschieden in de originele verpakking. Indien de klachten naar het oordeel van Diamond Flavours BV terecht zijn dan zal Diamond Flavours BV een nieuw artikel leveren. Indien dit niet mogelijk is dan zal Diamond Flavours BV het aankoopbedrag vergoeden. Diamond Flavours BV is nimmer aansprakelijk voor schade danwel vervolgschade die mocht ontstaan door ondeugdelijk gebruik. 

 

Artikel 6: Gegevensbeheer

Diamond Flavours BV zal de gegevens van de afnemer opnemen in haar klantenbestand. En zal de gegevens niet zonder toestemming aan derden verstrekken.

 

Artikel 7: Overmacht

Diamond Flavours BV is niet aansprakelijk indien zij verbintenissen niet kan nakomen tengevolge van overmacht. Ingeval van overmacht mag Diamond Flavours BV haar verplichtingen opschorten en heeft zij het recht de overeenkomst(en) geheel danwel gedeeltelijk te ontbinden. 

 

Artikel 8: Aansprakelijkheid

Diamond Flavours BV is nimmer aansprakelijk voor schade en/of vervolgschade door het verkeerd aanwenden van de geleverde producten. De afnemer dient steeds de aanwijzingen op de verpakking zorgvuldig te lezen en daarnaar te handelen. Voor het geval Diamond Flavours BV aansprakelijk is, maar de aansprakelijkheidsverzekering van Diamond Flavours BV om welke reden dan ook niet tot uitkering over gaat, dan is de aansprakelijkheid van Diamond Flavours BV beperkt tot het aankoopbedrag.

 

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud

Diamond Flavours BV blijft eigenaar van alle geleverde producten zolang de afnemer niet heeft voldaan aan haar betalingsverplichtingen jegens Diamond Flavours BV, waaronder begrepen wettelijke rente en incassokosten. De afnemer geeft bij het aangaan van de overeenkomst toestemming aan Diamond Flavours BV danwel een door haar aan te wijzen derde om, in geval zij van haar eigendomsrecht gebruik wenst te maken, alle plaatsen te betreden waar de producten die onder het eigendomsvoorbehoud vallen liggen opgeslagen en deze producten vervolgens mee te nemen. 

  

Artikel 10: Voorrang algemene voorwaarden Diamond Flavours BV 

Indien de afnemer niet-consument eveneens algemene voorwaarden hanteert en indien deze strijdig zijn met de algemene voorwaarden van Diamond Flavours BV dan zullen de algemene voorwaarden van Diamond Flavours BV steeds voorgaan.

 

Artikel 11: Rechtskeuze

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden aanhangig gemaakt bij de rechtbank Limburg locatie Roermond.