Terms & conditions

Article 1: General information
These terms and conditions apply to all offers of and agreements of Diamond Flavours BV, registered in the chamber of commerce with number 59160462 located in Venray unless expressly otherwise agreed in writing. By placing an order on our website you agree to be acquinted with these terms and conditions and agree to them.

Article 2: Product information
The offering on diamondflavours.eu by Diamond Flavours BV is desribed with the best possible accuracy. The description provides sufficient details so that the consumer can asses the products being offered for sales. Images displayed on the website give a true representation of the products offered. Small differences in the product shown are possible. Obvious errors or mistakes in the offer are not binding for Diamond Flavours B.V.

Article 3: Prices
The prices mentioned on the website www.diamondflavours.eu are the prices used by Diamond Flavours BV. Throughout the duration of the offer as mentioned on the website prices of the products to be delivered won't increase. This shall not apply when legal regulations like an increase of taxes applies. All prices mentioned on the website are subject to printing and typographical errors. The prices are quoted in euro's unless mentioned differently.

Article 4: Payment 
Payment should be made as written down on the website. After placing an order payment should be received within 5 days on the bank account of Diamond Flavours BV. After payment the goods will be shipped. When the payment didn't took place within 10 days the order will not be executed. If another payment is agreed upon after sending an invoice and payment didn't takes place within the stipulated period, Diamond Flavours has the right to increase the invoice amount with adminstrational costs of € 25,- and in that case, Principal, is due statutory interest over the invoice amount without further warning or notice of default. In the event of late payment the client is due to the extra-judicial collection costs amount to 15%.

Article 5: Garantuee
Diamond Flavours BV garantuees that the delivered products meet the requirements of adequacy and usability and the legislation and provisions that are current at the date of creation of the agreement. The buyer needs to check the products directly after receiving the goods. If it appears that the supplied products are incorrect or incomplete, the the customer has to report this by writing or e-mail to Diamond Flavours BV. The product needs to be returned in its orginal packaging and in new condition. If the complaint is rightly stated by Diamond Flavours BV than Diamond Flavours BV will deliver a new product. Whenever this won't be possible the purchasing amount will be refunded. Diamond Flavours BV assumes no responsibility or liability for incendental or consequential damage as which may result from incorrect use. 

Article 6: Data management
Diamond Flavours BV will register customer details within their customer database. Diamond Flavours BV will handle in respect of the Act on Registration of Personal Data and will not provide customer details to third-parties without further notice.


Article 7: Forced majeure
Diamond Flavours BV shall not be responsible if she can't meet its commitments caused by forced majeure. In cases of forced majeure Diamond Flavours BV may suspend the execution of its obligations and his the right to dissolve the agreement in full or in part.
Article 8: Responsibility
Diamond Flavours BV assumes no responsibility or liabilty for incendental or consequential damage as which may result from incorrect use. The buyer needs to carefully read the directions on the packaging and act accordingly. If Diamond Flavours BV is responsible but the business liabilty insurance does for some reason not cover the costs the liabilty from Diamond Flavours BV will be limited to the purchasing amount.

Article 9: Reservation of ownership
Diamond Flavours BV will remain owner of all delivered products for as long as the customer has not fullfilled its payment obligations to Diamond Flavours BV, including legal interest and extra-judicial collection costs. The customer declares that when entering the agreement Diamond Flavours has the right to have a third party to enter any location where products that belong to the reservation of ownership and take these products.

Article 10: Terms and conditions Diamond Flavours BV – Precendence
Whenever the buyer uses terms and conditions and these will conflict with the terms and conditions of Diamond Flavours BV than the terms and conditions of Diamond Flavours BV have precendence.

Article 11: Choice of law
This agreement is subject to Dutch law. Causes of action or disputes shall be brought to the court Limburg located in Roermond, The Netherlands.

Artikel 2: Aanbod en levering

Het aanbod van SmokeSmarter is zo nauwkeurig mogelijk omschreven op haar website. De beschrijving is voldoende gedetailleerd zodat de consument de te verkopen producten goed kan beoordelen. Eventueel op de website gebruikte afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kleine afwijkingen van het getoonde product kunnen evenwel voorkomen. Indien er sprake is van kennelijke vergissingen en/of kennelijke fouten dan is SmokeSmarter in dat geval niet aan het aanbod gebonden. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.  

Artikel 3: Prijzen

De prijzen zoals vermeld op de website zijn de prijzen die Smokesmarter hanteert. Gedurende de duur van het aanbod zoals vermeld op de website worden de prijzen van de te leveren producten niet verhoogd. Dit is slechts anders indien dit uit wettelijke voorschriften, zoals verhoging van de omzetbelasting, voortvloeit. Alle prijzen op de website zijn geplaatst onder voorbehoud van druk- en zetfouten. De prijzen zijn in euro’s tenzij anders vermeld, inclusief 21% omzetbelasting.

Artikel 4: Betaling

Betaling dient in beginsel vooraf te geschieden op de wijze zoals vermeld op de website. Na bestelling dient de betaling binnen 5 dagen te zijn overgeschreven op de bankrekening van Smokesmarter. Na betaling worden de bestelde artikelen verzonden. Indien binnen 10 dagen geen betaling heeft plaatsgevonden vervalt de bestelling.

Indien is overeengekomen dat betaling op van het bovenstaande afwijkende wijze na verzending van een factuur plaatsvindt  en binnen de gestelde termijn geen betaling heeft plaatsgevonden dan heeft Smokesmarter het recht het factuurbedrag per aanmaning te verhogen met administratiekosten ter hoogte van € 25,00 en is de opdrachtgever zonder nadere aanzegging of ingebreke stelling de wettelijke rente verschuldigd over het factuurbedrag. Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke 15% van de verschuldigde hoofdsom bedragen.

Artikel 5: Herroepingsrecht 

Bij de aankoop van producten heeft de consument het recht de overeenkomst zonder opgaaf van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze wettelijke bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van de producten. De consument dient te bewijzen dat de producten tijdig zijn teruggestuurd. De terug gestuurde producten dienen in de originele verpakking te zitten en nog in nieuwstaat te verkeren. Indien de zaken bij of door de consument zijn gebruikt danwel indien voor Smokesmarter aannemelijk is dat ze zijn gebruikt dan vervalt het hiervoor genoemde recht op ontbinding. Het terugzenden van de producten geschiedt voor rekening en risico van de consument. Het herroepingsrecht geldt niet voor producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld in verband met hygiëne, die duidelijk persoonlijk van aard zijn, die door de ondernemer zijn geproduceerd op specifiek verzoek van en volgens de wensen van de consument. Indien de consument terecht een beroep doet op het herroepingsrecht en indien de consument voor de producten reeds een bedrag heeft betaald, dan zal SmokeSmarter dit bedrag binnen 30 dagen na de terugzending terugbetalen. Smokesmarter zal over het te retourneren bedrag geen rente vergoeden.  

Artikel 6: Garantie

Smokesmarter garandeert dat de producten voldoen aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. De afnemer heeft dus recht op een deugdelijk product. De afnemer dient de producten bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat het product incompleet dan wel ondeugdelijk is dan dient de afnemer dit per omgaande schriftelijk danwel per e-mail te melden aan Smokesmarter. Gelieve altijd eerst contact opnemen met onze klantenservice alvorens het product te retourneren. Indien het product defect of ondeugdelijk is zullen de kosten voor het retourneren gedekt worden door SmokeSmarter. Terugzending dient te geschieden in de originele verpakking. Indien de klachten naar het oordeel van Smokesmarter terecht zijn dan zal Smokesmarter een nieuw artikel leveren. Indien dit niet mogelijk is dan zal Smokesmarter het aankoopbedrag vergoeden. Smokesmarter is nimmer aansprakelijk voor schade danwel vervolgschade die mocht ontstaan door ondeugdelijk gebruik. Zie hier de garantie termijn voor producten. SmokeSmarter biedt geen garantie indien producten gebruikt worden in combinatie met producten die niet bij SmokeSmarter aangeschaft zijn.  

Artikel 7: Gegevensbeheer

Smokesmarter zal de gegevens van de afnemer opnemen in haar klantenbestand. Smokesmarter conformeer zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal de gegevens niet zonder toestemming aan derden verstrekken.

Artikel 8: Overmacht

Smokesmarter is niet aansprakelijk indien zij verbintenissen niet kan nakomen tengevolge van overmacht. Ingeval van overmacht mag Smokesmarter haar verplichtingen opschorten en heeft zij het recht de overeenkomst(en) geheel danwel gedeeltelijk te ontbinden. 

Artikel 9: Aansprakelijkheid 

Smokesmarter is nimmer aansprakelijk voor schade en/of vervolgschade door het verkeerd aanwenden van de geleverde producten. De afnemer dient steeds de aanwijzingen op de verpakking zorgvuldig te lezen en daarnaar te handelen. Voor het geval Smokesmarter aansprakelijk is, maar de aansprakelijkheidsverzekering van Smokesmarter om welke reden dan ook niet tot uitkering over gaat, dan is de aansprakelijkheid van Smokesmarter beperkt tot het aankoopbedrag.

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud

Smokesmarter blijft eigenaar van alle geleverde producten zolang de afnemer niet heeft voldaan aan haar betalingsverplichtingen jegens Smokesmarter, waaronder begrepen wettelijke rente en incassokosten. De afnemer geeft bij het aangaan van de overeenkomst toestemming aan Smokesmarter danwel een door haar aan te wijzen derde om, in geval zij van haar eigendomsrecht gebruik wenst te maken, alle plaatsen te betreden waar de producten die onder het eigendomsvoorbehoud vallen liggen opgeslagen en deze producten vervolgens mee te nemen. 

Artikel 11: Voorrang algemene voorwaarden Smokesmarter

Indien de afnemer niet-consument eveneens algemene voorwaarden hanteert en indien deze strijdig zijn met de algemene voorwaarden van Smokesmarter dan zullen de algemene voorwaarden van Smokesmarter steeds voorgaan.

Artikel 12: Rechtskeuze

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden aanhangig gemaakt bij de rechtbank Limburg locatie Roermond.